Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 448 841
Zpět
05.05.2020, Ekonomka MŠ

Podmínky obnovení provozu MŠ od 12.5.2020

Podmínky obnovení provozu mateřských škol zřizovaných městem Most

 Termín obnovení provozu:

11.5.2020 pro MŠ Lidická, MŠ Hutnická (včetně jeslí) a MŠ Růžová

12.5. 2020 pro MŠ A. Sochora (včetně jeslí) – s ohledem na její fungování během nouzového stavu pro děti zaměstnanců určených usnesením vlády ČR z 15. 3. 2020 a nutnou přípravou na chod školy v běžném režimu.

 Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 (Metodický pokyn MŠMT je dostupný zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) stanovily ředitelky jednotlivých mateřských škol po dohodě se zřizovatelem tyto podmínky, za nichž bude v mateřských školách zřizovaných městem Most od stanoveného termínu obnoven provoz mateřských škol:

1. Provozní doba mateřské školy od 6:30 do 16:00 hod.

2. Převzetí dětí mateřskou školou bude ráno probíhat ve venkovních prostorách:

- jesle a 1. třídy – rodiče zazvoní na své třídy a předají dítě pověřené osobě a odejdou. Ostatní čekají v 2 metrových odstupech na vpuštění do šatny.

- 2. a 3. třídy - zákonný zástupce předá dítě pověřené osobě před hlavním vchodem do MŠ a odchází. Všichni dodržují 2 metrové odstupy.

Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán.

3. Jedno dítě bude doprovázet pouze jediná osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte.

4.  Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.

5. Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu.

6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem ve sborovně školy, dozor zajistí pedagog. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli, budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

7. Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky z domova.

8. Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány). Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě roušky viz. Metodický pokyn MŠMT.

9. Všechny děti si přinesou vlastní podepsanou plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku.

10. Zákonný zástupce dítěte vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn. Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách – Dokumenty: https://www.mssochora.cz/dokumenty/dokumenty.

11. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

12. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je pro pracovníky mateřské školy dobrovolné.

13. Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.

14. Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada, hřiště.

15. Úplatu za vzdělávání („školné“) za měsíc květen je možné uhradit v poměrné výši (tj. pouze za dny, kdy bude MŠ oficiálně otevřena). Pokud zákonný zástupce uhradí částku v celkové výši, která je předepsána dle interních pokynů mateřské školy, bude mu částka vrácena při konečném vyúčtování v termínu daném směrnicí.

 

 Mateřská škola před obnovením provozu provede důkladný úklid a dezinfekci všech prostor. Během provozu zvýší frekvenci dezinfekce ploch – zvýšená pozornost bude věnována místům dotyku rukou, povrchům stolů, lavic, klik, vodovodních baterií, učebních pomůcek, podlah, WC. Škola po dobu platnosti hygienických opatření nebude provádět suchý úklid.

Není nutné používat papírové ručníky/utěrky, za dodržení standardních hygienických pravidel je povoleno používat ručníky látkové. Škola zvýší četnost praní školního prádla – ručníků, ložního prádla.

 

 

V Mostě dne 5. 5. 2020                                                         Miroslava Samková

                                                                                                    ředitelka mateřské školy


Kalendář akcí

V tuto chvíli nemáme naplánované žádné akce.

Celý kalendář

Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 707 962 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz

Projekt Duhová zahrada

Naše mateřská škola se hlásila do Grantové výzvy 2017 Nadace proměny Karla Komárka v programu Zahrada hrou. V posledním finálovém kole jsme skončily na šestém nepostupovém místě, bylo podpořeny 5 mateřských škol z pěti krajů České republiky. Budeme se hlásit do další výzvy.